STAK

En till nyhet

Brandkrav på takstolar2019-02-01Bakgrund:Utvecklingen de senaste åren är att brandkrav när det gäller takstolar i trä ökar. Det innebär att det finns ett behov att i möjligaste mån klargöra hur regelverk ser ut och hur processen går till när brandkrav tas fram. Från STAK:s sida är det viktigt att det i så hög grad som möjligt finns en samsyn hos de olika aktörer som har en påverkan på vilka brandkrav som ställs. Det finns också ett behov av att generellt höja kompetensen när det gäller branddimensionering av takstolar.Ansvar och beslutandeprocess:Byggherren har det övergripande och juridiska ansvaret. Vid behov anlitas brandkonsult/konstruktör för att ta fram en brandskyddsbeskrivning. Denna tas upp i tekniskt samråd/kontrollplan och godkänns av byggnadsnämnd. Den slutliga handlingen utgörs av en brandskyddsdokumentation. Inom respektive kommun har räddningstjänsten stort inflytande. Räddningstjänsten har vetorätt och är den instans som i praktiken bestämmer/godkänner en brandskyddsbeskrivning/brandskyddsdokumentation.Brandkrav / branddimensionering, beskrivning av process och steg: Krav på brandmotstånd tas fram genom beaktande av följande: Verksamhetsklass , Byggnadsklass , Brandbelastning, Vindsbjälklaget som avskiljande konstruktion, Brandspridning från vindsutrymmen och Brandsäkerhetsklass. Beskrivning av ovanstående finns i BBR kap.5 och EKS10 kap.1.1.2.Brandmotståndet blir grunden för branddimensionering av takstolar som utförs av respektive takstolskonstruktör. Branddimensionering utförs enligt Eurokod, SS-EN 1990, SS-EN 1991-1-2, SS-EN 1995-1-1 och SS-EN 1995 1-2. Branddimensionering innefattar laster och lastkombinationer i brandlastfallet, dimensionering av virkets bärförmåga ochdimensionering av spikplåtar.STAK rekommenderar att takstolskonstruktör vid behov diskuterar med beställare/brandkonsult gällande bakgrund och anledningar till framtagna brandkrav.Uppkomst av brand på kallvind:STAK:s hållning är att brand ej kan uppstå på kallvind. Det är vanligt att räddningstjänsten har en annan åsikt och de har vetorätt. Räddningstjänstens argument brukar vara att blixten kan slå ner på kallvinden och skapa en brand. Osannolikt men ändå tänkbart. STAK:s förslag på lösning är då att installera en åskledare. Det brukar vara tillräckligt bra för att räddningstjänsten skall godkänna att brand inte kan uppstå på kallvinden. Kallvinden räknas som kallvind så länge alla eventuella installationer brandisoleras.